REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Množstvo spokojných klientov v rámci SR a ČR. 

REFERENCIE nájdete po kliknutí na nasledujúcu webovú adresu:

htps://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/VyhladavaniePartnera

Poznámka: pre efektívne vyhľadanie oprávnenej osoby je potrebné kliknúť na vyhľadanie podľa "oprávnenej osoby partnera" a zadať  IČO advokáta: 42234255

· registrácia partnerov verejného sektora a ich konečných užívateľov výhod

· dohľad nad správnosťou zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora a ich pravidelná aktualizácia,

· poskytovanie služieb oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora


· výsledná odmena sa posudzuje podľa náročnosti veci pri zisťovaní, overovaní, zápise a registrácii subjektov

Zákon č. 315 / 2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov /Protischránkový zákon/ upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora /RPVS/ a zápis údajov do RPVS, zmenu a overenie údajov v RPVS a výmaz údajov z RPVS.  

RPVS je protischránkovým zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora, konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách.

PVS môže byť fyzická osoba - podnikateľ, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, právnická osoba, nezisková organizácia, občianske združenie.

Advokát ako oprávnená osoba vykonáva registráciu partnerov verejného sektora a ich konečných užívateľov výhod, a spoluzodpovedá za správnosť zapisovaných údajov a ich pravidelnú aktualizáciu.

Podľa § 6a zákona č. 297/2008 z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov je KÚV každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod s hospodárskym prospechom najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS.

VD je listina obsahujúca údaje o partnerovi verejného sektora, o konečných užívateľoch výhod a iné zákonom stanovené náležitosti.