AKČNÁ CENA !PRI ZÁPISE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA ALEBO 

PRI PREVZATÍ SLUŽIEB OPRÁVNENOU OSOBOU


Ak nám pri žiadosti o zápis partnera verejného sektora alebo žiadosti o prevzatie služieb oprávnenou osobou predložíte cenovú ponuku inej osoby ponúkajúcej obdobné služby, ktorá bude lacnejšia od našej cenovej ponuky za kompletné služby, ponúkneme Vám ZĽAVU z konkurenčnej ceny až do výšky  

 

VIAC AKO 555 + ZÁPISOV 

SLOVENSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH SUBJEKTOV V REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA


Množstvo spokojných klientov z SR, EÚ a iných krajín sveta.

REFERENCIE nájdete po kliknutí na nasledujúcu webovú adresu:

htps://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/VyhladavaniePartnera

Poznámka: pre efektívne vyhľadanie oprávnenej osoby je potrebné 

kliknúť na vyhľadanie podľa "oprávnenej osoby partnera" a zadať  IČO advokáta:     42234255


Zákon č. 315 / 2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov /Protischránkový zákon/ upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora /RPVS/ a zápis údajov do RPVS, zmenu a overenie údajov v RPVS a výmaz údajov z RPVS.  

RPVS je protischránkovým zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora, konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách.

PVS môže byť fyzická osoba - podnikateľ, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, právnická osoba, nezisková organizácia, občianske združenie.

Advokát ako oprávnená osoba vykonáva registráciu partnerov verejného sektora a ich konečných užívateľov výhod, a spoluzodpovedá za správnosť zapisovaných údajov a ich pravidelnú aktualizáciu.

Podľa § 6a zákona č. 297/2008 z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov je KÚV každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod s hospodárskym prospechom najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS.

VD je listina obsahujúca údaje o partnerovi verejného sektora, o konečných užívateľoch výhod a iné zákonom stanovené náležitosti.