Podľa § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii je advokát povinný zachovávať zásadu mlčanlivosti. Mlčanlivosť je primárnym právom a zároveň povinnosťou advokáta.

Z uvedeného dôvodu zverejňujem len niektoré právne služby a predmety sporov bez údajov o klientoch a iných skutočnostiach. V uvedených právnych veciach som vypracoval právne listiny, žaloby, návrhy, odvolania, zmluvy a iné dokumenty, zastupoval žalobcov /navrhovateľov/, žalovaných /odporcov/, osobitne v trestnom konaní poškodených a obhajoval práva obvinených /obžalovaných/.

OBČIANSKE PRÁVO

· vymáhanie dlžnej sumy a uplatnenie práv a povinností zo zmluvy o pôžičke, zmluvy o preprave tovaru, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytovaní poštových služieb, zmluvy o úvere, poistnej zmluvy, spotrebiteľskej zmluvy, nájomnej zmluvy a iných zmlúv

· uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich zo zásahov do vlastníckych práv

· zastupovanie v mimosporových a sporových konaniach o vydanie bezdôvodného obohatenia

· vypracovanie dohôd o urovnaní práv a povinností a o splátkach záväzku, dohôd o vyporiadaní vlastníctva, dohôd o vyporiadaní BSM

· zastupovanie v konaní o zrušenie BSM za trvania manželstva, o vylúčenie z užívania bytu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

· zastupovanie v konaniach proti nebankovým inštitúciám

· zastupovanie v konaniach o určenie neplatnosti zmluvy

· zastupovanie v konaniach o náhradu škody spôsobenej trestným činom vo výške 10.186,62 € s príslušenstvom a o zaplatenie 13. 277,57 € s príslušenstvom

· zastupovanie v konaniach o ochranu osobnosti

· právna pomoc a vypracovanie listín pre vznik a založenie občianskych združení


OBCHODNÉ PRÁVO

· mimosúdne vymáhanie pohľadávok:

-         istina vo výške 3.316,87 €

-         istina vo výške 23.003,12 €

-         istina vo výške 11.312,41 €

-         istina vo výške 30.610,22 €

-         istina vo výške 18.597,66 € 

     /zahraničný účastník/

-         istina vo výške 5.952,00 €

-         istina vo výške 183.949,31 €

-         istina vo výške 1.000,00 €

-         istina vo výške 6.580,00 €

-         istina vo výške 3.144,00 €

-         istina vo výške 528,00 €

-         istina vo výške 4.438,00 €

-         istina vo výške 334,49 €

· súdne vymáhanie pohľadávok:

-         istina vo výške 299,53 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 15.467,67 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 2.900 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 15.467,67 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 2.184,73 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 48. 658,36 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 21.819,53 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 3.307,08 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 706,80 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 2.848,36 € s príslušenstvom 

-         istina vo výške 4.674,96 € s príslušenstvom

-         istina vo výške 461,00 € s príslušenstvom

· dohody o urovnaní a splátkach záväzkov medzi veriteľom a dlžníkom:

-         suma vo výške 9.000,00 €

-         suma vo výške 44.000,00 €

-         suma vo výške 1.115,87 €

-         suma vo výške 6.634,86 €

· zastupovanie vo veci uplatnenia si nároku na zmluvnú pokutu:

-         suma vo výške 10.000,00 €

-         suma vo výške 1.200,00 €

-         suma vo výške 4.200,00 €

· súdne konanie o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy a uplatnenie náhrady škody vo výške 11.876,46 €

· zastupovanie v konaní o vydanie predbežného opatrenia súdom vo veci zloženia peňažnej sumy do úschovy

· zastupovanie vo veci uplatnenia si nároku zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela

· mimosúdne rokovania o odstúpení od zmluvy o dielo

· vyhotovenie zmlúv o dielo, zmlúv o pôžičke finančných prostriedkov, zmlúv o prevode majetku právnických osôb, iných zmlúv

· zastupovanie v rámci konkurzného konania

· vyhotovenie prihlášok do konkurzného konania:

-         istina vo výške 2.241,72 €

-         istina vo výške 260, 10 €

-         istina vo výške 1.893,80 €

-         istina vo výške 29. 628,55 €

-         istina vo výške 900,00 €

-         istina vo výške 2. 080,39 €

-         istina vo výške 4. 968,00 €

-         istina vo výške 5. 054,40 €

-         istina vo výške 4.627,80 €

-         istina vo výške 4.665,60 €

-         istina vo výške 226,51 €

-         istina vo výške 3. 801,60 €

-         istina vo výške 167,31 €

-         istina vo výške 353,89 €

· vyhotovenie prihlášok do reštrukturalizačného konania:

-         istina vo výške 82.354,57 €

-         istina vo výške 8.679,11 €

-         istina vo výške 5.081,50 €

-         istina vo výške 1.755,74 €

-         istina vo výške 3.657,67 €

· vyhotovenie listín pre založenie a vznik obchodných spoločností

· vyhotovenie listín a zabezpečenie zmeny v obchodných spoločnostiach

· vyhotovenie listín pre zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností

· právne poradenstvo pri likvidácii obchodnej spoločnosti

· právne poradenstvo a príprava listín pre reštrukturalizáciu a konkurz obchodnej spoločnosti


TRESTNÉ PRÁVO

· nebezpečné prenasledovanie - § 360a Trestného zákona

· podvod - § 221 Trestného zákona

· zanedbanie povinnej výživy - § 207 Trestného zákona

· sprenevera - § 213 Trestného zákona

· krádež - § 212 Trestného zákona

· marenie výkonu úradného rozhodnutia - § 348 Trestného zákona

· lúpež - § 188 Trestného zákona

· týranie blízkej a zverenej osoby - § 208 Trestného zákona

· porušovanie domovej slobody - § 194 Trestného zákona

· sexuálne násilie - § 200 Trestného zákona

· sexuálne zneužívanie - § 201 Trestného zákona

· ublíženie na zdraví - § 156 Trestného zákona

· nevyplatenie mzdy a odstupného - § 214 Trestného zákona

· výtržníctvo - § 364 Trestného zákona

· nebezpečné vyhrážanie - § 360 Trestného zákona

· násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi - § 197a ods. 1 Trestného zákona (140/1961)

· poškodzovanie cudzích práv - § 375 Trestného zákona

· znásilnenie - § 199 Trestného zákona

· poškodzovania cudzej veci - § 246 Trestného zákona

· ohrozovanie mravnej výchovy mládeže - § 211 Trestného zákona

· neoprávnená výroba a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty - § 219 Trestného zákona

· ohrozenie pod vplyvom návykovej látky - § 289 Trestného zákona

· neoprávnené obohatenie - § 226 Trestného zákona

· výroba detskej pornografie - § 368 Trestného zákona

· rozširovanie detskej pornografie - § 369 Trestného zákona

· poškodzovanie veriteľa - § 289 Trestného zákona

· nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi - § 171 a § 172 Trestného zákona

· šírenie toxikománie -  § 174 Trestného zákona

· skrátenie dane a poistného - § 276 Trestného zákona

· neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla - § 216 Trestného zákona


MEDICÍNSKE PRÁVO

· poškodenie zdravia pri operačnom výkone, uplatnenie náhrady škody za sťaženie spoločenského uplatnenia v celkovej výške 24.231,96 € bez príslušenstva - § 444 Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

· poškodenie zdravia, uplatnenie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v celkovej výške 20.000,00 € bez príslušenstva - ochrana osobnosti § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka

· poškodenie zdravia pri operačnom výkone, uplatnenie náhrady škody za sťaženie spoločenského uplatnenia v celkovej výške 14.651,00 € - § 444 Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia /zmierovacie konanie/

· poškodenie zdravia, uplatnenie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v celkovej výške 8.000,00 € bez príslušenstva - ochrana osobnosti § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka


PRACOVNÉ PRÁVO

· uplatnenie práv na vyplatenie mzdy, diét a iných výplatných súm

· vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o vykonaní prác

· právna analýza a poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru

· poradenstvo pri reštrukturalizácii a konkurze zamestnávateľa

· poradenstvo pri exekúciách vedených proti zamestnávateľovi a zamestnancom


RODINNÉ PRÁVO

· zastupovanie v konaniach o rozvod manželov

· zastupovanie v konaniach o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a určenie rozsahu vyživovacej povinnosti

· zastupovanie v konaniach o zníženie, resp. zvýšenie výživného

· zastupovanie v konaní o určenie výživného od plnoletého dieťaťa rodičovi

· právne poradenstvo a vypracovanie listín vo veci schválenia právnych úkonov maloletých

· uplatnenie dlžného výživného v konkurznom konaní, exekučnom konaní


SPRÁVNE PRÁVO

· priestupky proti verejnému poriadku - § 47 Zákona o priestupkoch

· priestupky proti občianskemu spolunažívaniu - § 49 Zákona o priestupkoch

· zabezpečenie potrebných vyjadrení a povolení pre investora diela a zastupovanie v územnom konaní podľa Stavebného zákona

· zabezpečenie vyjadrení, stanovísk a povolení pre investora diela a zastupovanie v stavebných konaniach v rámci stavebného povolenia na vybudovanie inžinierskych sietí


PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

· vypracovanie kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných a podnájomných zmlúv, a iných zmlúv súvisiacich s prevodom a prechodom vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam

· autorizovanie zmlúv

· vypracovanie zmlúv súvisiacich s vecným bremenom a záložným právom

· vypracovanie zmlúv o nájme bytov a nebytových priestorov

· vypracovanie zmlúv o prevode členských práv a povinností v družstve a z toho vyplývajúcich práv k družstevnému bytu

· právne poradenstvo pri deľbe a členení nehnuteľnosti

· uplatňovanie práv z vecných bremien

· zastupovanie vo veciach vyporiadania vlastníckych vzťahov