· zastupovanie fyzických a právnických osôb v správnom konaní pred správnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, ako aj v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku

· vypracovanie a právna analýza správnych žalôb a iných právnych podaní

· zastupovanie v konaní o priestupkoch a správnych deliktoch, v stavebnom konaní a v konaní pred katastrom nehnuteľností