· vypracovanie návrhov, opravných prostriedkov, stanovísk, odvolaní a iných podaní v civilnom mimosporovom konaní

· zastupovanie fyzických osôb pri uplatňovaní nárokov z rodinnoprávnych vzťahov v mimosúdnom alebo súdnom mimosporovom konaní, ako aj v dedičskom a exekučnom konaní

· zastupovanie v konaniach o rozvod manželstva, o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k deťom, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

· vypracovanie a právna analýza dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov /BSM/ a zastupovanie v konaniach o vyporiadaní BSM

· služby spojené s vymáhaním dlžného výživného