· právne služby spojené s kúpou, predajom alebo nájmom nehnuteľností

· vypracovanie a právna analýza kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných a podnájomných zmlúv, príp. iných zmlúv súvisiacich s prevodom a prechodom vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, a zmlúv súvisiacich s vecným bremenom a záložným právom

· autorizácia zmlúv /šetrenie nákladov na overenie podpisov u notára alebo na matrike/  

· elektronická komunikácia s katastrom nehnuteľností /zníženie správnych poplatkov/