· vypracovanie a právna analýza všetkých osobitných typov zmlúv podľa Obchodného zákonníka a nepomenovaných zmlúv

· vypracovanie žalôb, návrhov, opravných prostriedkov, stanovísk, odvolaní a iných podaní v civilnom sporovom konaní

· zastupovanie fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb pri uplatňovaní nárokov z obchodných vzťahov v mimosúdnom alebo súdnom sporovom konaní, v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, ako aj v exekučnom konaní

· vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z obchodno-právnych vzťahov

· služby súvisiace so zakladaním, zmenou a zánikom obchodných spoločností, družstiev a živností

· služby súvisiace so zlúčením, rozdelením a splynutím obchodných spoločností