· zastupovanie pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní a vo vzťahu k zdravotným poisťovniam

· uplatňovanie nárokov pacientov z nesprávneho poskytovania zdravotnej  starostlivosti, nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, nárokov vyplývajúcich z neoprávnených zásahov do ochrany osobnosti - satisfakčné a reparačné spory podľa § 13 a nasl. Občianskeho zákonníka

· zastupovanie lekárov a zdravotníckych zariadení v sporoch o náhradu škody na zdraví, o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy  

· zabezpečovanie komplexnej právnej agendy zdravotníckych zariadení a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

· komplexné služby súvisiace s prevodom alebo predajom lekárskej praxe a zdravotníckych zariadení